Strona Główna Strona Główna
Zawodowa służba wojskowa 
Powołanie do zawodowej służby wojskowej reguluje ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010r., nr 90, poz. 593) oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 marca 2010r. w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2010r., nr 45, poz. 265)

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ:
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
PRZEPUSTKĄ DO ZAWODOWEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ

oznacza to, że Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych posiadają pierwszeństwo przy ubieganiu się o powołanie do zawodowej służby wojskowej


w celu uzyskania szczegółowych informacji, osoby zainteresowane pełnieniem zawodowej służby wojskowej proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z WKU w Nowym Sączu,
tel. 18 4437755 wew. 718, 704
 

Nabór do zawodowej służby wojskowej.

Informuję, że Jednostka Wojskowej Nr 5700 w Międzyrzeczu prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz podoficerów zawodowych. Kwalifikacje prowadzone będą w każdy wtorek.

Miejsce prowadzenia kwalifikacji:

 • Jednostka Wojskowa Nr 5700 w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 17


Kandydaci w dniu kwalifikacji powinni posiadać:

 • dokument tożsamości – książeczka wojskowa;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy.

 Osoby zainteresowane pełnieniem zawodowej służby wojskowej proszone są o stawiennictwo w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nowym Sączu, ul. Czarnieckiego 13, bądź kontakt telefoniczny: 18 4437755 wew. 718.

 


 Nabór do zawodowej służby wojskowej.

Informuję, że od dnia 24.01.2014 r. Jednostka Wojskowej Nr 4391w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi kwalifikacje dla żołnierzy NSR oraz żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje prowadzone będą w każdy piątek.

 • Miejsce prowadzenia kwalifikacji: Jednostka Wojskowa Nr 4391
  Tomaszów Mazowiecki, ul.Piłsudskiego 72;
 • Termin stawiennictwa: każdy piątek, od godz. 08.30

 

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości – książeczka wojskowa;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem zawodowej służby wojskowej proszone są o stawiennictwo w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nowym Sączu, ul. Czarnieckiego 13, bądź kontakt telefoniczny: 18 4437755 wew. 718.

 

 
Nabór do zawodowej służby wojskowej.
Informuję, że Jednostka Wojskowej Nr 4009w Krakowie prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych i do Narodowych Sił Rezerwowych:
Terminy kwalifikacji:
 • 24 luty 2014 r., od godz. 08.30;
 • 12 maja 2014 r., od godz. 08.30;
 • 08 września 2014 r., od godz. 08.30;
 • 27 października 2014 r., od godz. 08.30.
 
Miejsce prowadzenia kwalifikacji:
 • Jednostka Wojskowa Nr 4009 Kraków, ul. Ułanów 43
 
Kandydaci w dniu kwalifikacji powinni posiadać:
 • dokument tożsamości – książeczka wojskowa;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy.
 
Osoby zainteresowane pełnieniem zawodowej służby wojskowej (służby w ramach NSR) proszone są o stawiennictwo w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nowym Sączu, ul. Czarnieckiego 13, bądź kontakt telefoniczny: 18 4437755 wew. 718.
 

Nabór do zawodowej służby wojskowej.

Informuję, że Jednostka Wojskowej Nr 1328w Bielsku Białej prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych:

Terminy kwalifikacji:

·         15 i 29.01.2014 r.;

·         12 i 26.02.2014 r.;

·         12 i 26.03.2014 r.;

·         09 i 23.04.2014 r.;

·         07 i 21.05.2014 r.;

·         04 i 18.06.2014 r.,

·         10 i 24.09.2014 r.;

·         08 i 22.10.2014 r.;

·         05 i 19.11.2014 r.;

·         03 i 17.12.2014 r.;

 

Miejsce prowadzenia kwalifikacji:

·         Jednostka Wojskowa Nr 1328Bielsko Biała, ul. Bardowskiego 3

 

Kandydaci w dniu kwalifikacji powinni posiadać:

·         dokument tożsamości – książeczka wojskowa;

·         dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

·         zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

·         strój sportowy.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem zawodowej służby wojskowej proszone są o stawiennictwo w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nowym Sączu, ul. Czarnieckiego 13, bądź kontakt telefoniczny: 18 4437755 wew. 718.


Nabór do zawodowej służby wojskowej

Informuję, że w dniu 10.01.2014 r. od godz. 8.30 w Jednostce Wojskowej Nr 4390 Tomaszów Mazowiecki zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Miejsce prowadzenia kwalifikacji:

Jednostka Wojskowa Nr 4390 Tomaszów Mazowiecki

ul. Piłsudskiego 72

 

Kandydat przystępujący do kwalifikacji winien posiadać:

1)    dokument tożsamości – książeczkę wojskową;

2)    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

3)    zaświadczenie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

4)    strój sportowy.

Jednocześnie informuję, że pierwszeństwo przy kwalifikowaniu kandydatów na stanowiska służbowe będą mieli kandydaci, którzy posiadają przydziały kryzysowe i odbyli ćwiczenia rotacyjne.

Osoby zainteresowane pełnieniem zawodowej służby wojskowej proszone są o stawiennictwo w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nowym Sączu, ul. Czarnieckiego 13, bądź kontakt telefoniczny: 18 4437755 wew. 718, 704.  Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiada odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowe
 

 Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:

 • korpus oficerów zawodowych,
 • korpus podoficerów zawodowych,
 • korpus szeregowych zawodowych
Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:
 1. do służby stałej - na czas nieokreślony;
 2. do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie.
 • żołnierz służby kontraktowej może ją pełnić przez łączny okres nieprzekraczającyc 12 lat. Do łącznego czasu trwania służby kontraktowej zalicza się okresy odbywania lub pełnienie innych form czynnej służby wojskowej oraz okresy pełnienia służby w formacjach, o których mowa w art. 17 a "Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych",
 • powołanie do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 18 miesięcy do 6 lat,
 • pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres 18 miesięcy,
 • najpóźniej na 3 miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, żołnierz służby kontraktowej może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej. Z inicjatywy zawarcia kolejnego kontraktu albo powołania do służby stałej może wystąpić również dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz służby kontraktowej pełni kontraktową służbę.
Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:
 1. do służby stałej - w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych;
 2. do służby kontraktowej - w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych
Stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.
Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem.
Termin rozpoczęcia pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz stanowisko służbowe, na jakim będzie pełniona stała lub kontraktowa zawodowa służba określa rozkaz personalny.


KORPUS OFICERÓW ZAWODOWYCH
Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki) po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej.

Do słuzby stałej w korpusie oficerów zawodowych można powołać:
 • oficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej oraz bardzo dobra ocenę w ostatniej opinii służbowej,
 • oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki: posiada dyplom ukończenia studiów wyższych; stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej; pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.
Do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki) po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej.
Do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych można powołać:
 • oficera rezerwy, który posiada dyplom ukończenia studiów wyższych oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby.
   

  
KORPUS PODOFICERÓW ZAWODOWYCH

Do słuzby stałej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:
 • podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej,
 • podoficera rezerwy, który spełnia łacznie następujące warunki: posiada ukończoną szkołę średnią; stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej; pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.
Do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata) po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej.

Do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:
 • podoficera rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej posiadającego ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.

Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych można powołać:
 • żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym w jakim ma pełnić służbę wojskową oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
 

Szeregowi zawodowi posiadający wykształcenie średnie, którzy pełniki zawodowę służbą wojskową przez co najmniej 5 lat oraz posiadają bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej mają pierwszeństwo przyjęcia do szkół podoficerskich.
Szeregowi zawodowi posiadający świadectwo maturalne, w trakcie swojej zawodowej służby wojskowej, mogą ubiegać się o przyjęcie do wyższej szkoły oficerskiej lub akademii wojskowej.

 

Procedury powołania do zawodowej służby wojskowej
 1. Żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych zainsteresowani pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czsowego trwającego ponad 3 miesiące, który ustala, czy żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, spełniają warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej oraz umożliwia zainsteresowanym zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.
 2. Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwości miejscowej pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej.
 3. W przypadku braku wolnych stanowisk lub gdy żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy wyraża wolę pełnienia służby także w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania ich na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodnie z ich kwalifikacjami.
 4. Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy woli pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z zainteresowanymi oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu ze sprawności fizycznej.
 5. Po przeprowadzeniu rozmowy organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe występuje do dyrektora departamentu Ministra Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.
 6. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr wydaje zgodę na podstawie określonych na dany rok kalendarzowy limitów powołań do zawodowej służby wojskowej.
 7. Po wyrażeniu zgody przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy zaświadczenie o możliwoeści wyznaczenia na stanowisko służbowe.
 8. Po uzyskaniu zaświadzcenia żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, składają w kancelarii wojskowej komendy uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej słuzby wojskowej.
 • w korpusie oficerów zawodowych
 • w korpusie podoficerów zawodowych
 • w korpusie szeregowych zawodowych
 
Do wniosku dołączają:
 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis lub kopię uwirzytelnioną dokumentu stwierdającego uzyskanie wymaganego wykształcenia oraz potwierdzającego wymagane kwalifikacje (np. prawo jazdy),
 • uwierzytelnioną kopię dowodu osobistego,
 • zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe,
 • informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku,
 • dokument potwierdzający posiadany przez osobę stopień, o którym mowa w art. 17a ust. 1 ustawy,
 • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które zainteresowani mają być wyznaczeniu po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
 1. Wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów złożonych przez żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, kieruje ich do wojskowej komisji lekarskiej - w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej - w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 2. Po spełnieniu wszystkich wymogów oraz pozytywnym rozpaczeniu wniosku żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, o powołanie do zawodowej służby wojskowej i podpisaniu kontraktu, wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, skierowanie do jednostki wojskowej, w której zostali oni wyznaczeni na stanowisko służbowe.

Szczegółowe informacje dotyczace zasad naboru do zawodowej słuzby wojskowej, wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych dla żołnierzy rezerwy oraz osób, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w korpusach: oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nowym Sączu w pok. nr 12 lub pod nr telefonu 18 443 77 55 wewn. 718